บริษัท ล.แจ้งตงฯ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงฯ อีก 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื้อหาในกฎกระทรวงข้อ 1 และข้อ 3 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้ หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บ และจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช้ หรือเก็บภาชนะบรรจุ (Cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อขึ้นไป ต้องจัดให้มีคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ

ทั้งนี้ทางบริษัท ล.แจ้งตงอ๊อกซิเย่นและอะซิทีลีน จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมก๊าซตากกฎกระทรวงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยในการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

หารท่านมีความต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ล.แจ้งตงฯ หากท่านมีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ยังมีให้บริการจัดทำ in house trainning ให้กับทางบริษัท หรือหน่วยงานของท่านอีกด้วย